Zeleň ve městech jako kompenzace klimatických změn?


Zeleň ve městech hraje klíčovou roli při ochraně klimatu a zvýšení kvality života obyvatel. Stromy a vegetace mají schopnost snižovat teplotu vzduchu v letním období a zlepšovat kvalitu ovzduší. Jsou však v ohrožení, a to zejména v metropolích, kde tlak developerů na novou výstavbu často vede k postupné ztrátě zelených ploch v centru měst.

Tepelné ostrovy 

Jeden z výrazných problémů spojených s urbanizací a nedostatečnou zelení ve městech představují tzv. tepelné ostrovy. Jedná se o oblasti, kde je teplota vzduchu výrazně vyšší než jinde v okolí. Tento jev má kořeny v koncentraci asfaltu, betonu a dalšího stavebního materiálu, který absorbuje a udržuje teplo. V centru Prahy jsou tak často teploty vyšší až o 2,5 °C v porovnání s periferií města. Tam průměrně zažíváme 38 dnů v roce, kdy teplota vzduchu přesáhne 25 °C. Posuneme-li se ale jen o pár kilometrů dále, třeba na Staré Město, průměrný počet takto teplých dnů rapidně vzroste až na 57 za rok.

Tepelné ostrovy mají negativní dopady na životní prostředí i na lidské zdraví. Vyšší teploty přispívají k nadměrnému využívání klimatizací, což vede k energetickému plýtvání a zvyšování emisí skleníkových plynů. Extrémní horka také ohrožují zdraví obyvatel, a to například v podobě úpalu, dehydratace či celkového přehřátí organismu. Nejvíce ohrožené jsou malé děti, starší osoby nebo chronicky nemocní lidé.

I proto je důležité myslet na rozvoj městské zeleně, včetně výsadby nových stromů. Ty absorbují oxid uhličitý, poskytují stín a snižují teplotu ve městech. Je to nástroj, který nám pomáhá bojovat proti tepelným ostrovům.

Výzva pro světové metropole

Jak zachovat zelené prostředí ve středu města, zatímco se stále zvyšuje tlak na výstavbu nových budov a infrastruktury? To je výzva, které čelí většina velkých měst ve světě včetně Prahy.

Inspirace ze zahraničí

Některá města již tuto výzvu úspěšně řeší. Například Singapur se pyšní konceptem „městského lesa“. Vedení města připravilo vlastní „Zelený plán 2030”, jedná se o strategii, která se zavazuje přetvořit Singapur do předního globálního centra pro udržitelný rozvoj. Tato iniciativa zahrnuje řadu opatření, jako je snížení uhlíkové stopy, ochranu biodiverzity a zlepšení kvality života obyvatel. Jedním z hlavních pilířů je výsadba 1 milionu stromů, které nejen esteticky zkrášlují město, ale také zvyšují kvalitu ovzduší a podporují biodiverzitu. Další cíle zahrnují například snížení odpadu putujícího na skládky o 30 %, zvýšení podílu obnovitelné energie a vytvoření pracovních míst v oblasti zelených technologií. Singapur tak usiluje o udržitelnost a stává se inspirací pro celý svět.

Udržitelné vzory ale lze najít i v Evropě. Jedním z nich je Kodaň, hlavní město Dánska, kde čtvrtinu celé rozlohy tvoří zelené plochy. Město zavedlo povinnost zelených střech na všech nově postavených budovách. Ty mají schopnost absorbovat dešťovou vodu, čímž redukují zatížení městského kanalizačního systému. Přispívají ke zlepšení kvality ovzduší ve městě a zároveň pohlcují teplo, což snižuje teplotu v městském prostředí a zamezuje tak vzniku tepelných ostrovů. Kodaň se také řadí mezi celosvětově nejpřívětivější města pro cyklisty. Je zde dokonce více jízdních kol než automobilů a více než polovina obyvatel volí jako dopravní prostředek pro cestu do práce či školy právě kolo. Kodaň je tak skvělým příkladem inspirativního a udržitelného města.

Jak si vede Praha?

Prostor pro zlepšení se vždycky najde, ale i přesto na tom Praha není v porovnání s ostatními městy vůbec špatně. V evropském žebříčku nejzelenějších hlavních měst se umístila na 9. místě. Veřejné parky zabírají 14 % rozlohy našeho hlavního města. Přes 187 tisíc obyvatel Prahy má nejbližší park do 100 metrů od dveří svého domu a jejich počet se vznikem nových stále roste. O zelené plochy je také potřeba neustále pečovat.

Praha se po vzoru předních evropských měst také vypravila na cestu k uhlíkové neutralitě. V roce 2019 se město aktivně zavázalo začít sledovat a snižovat své emise CO2 a vytvořilo tak Klimatický plán do roku 2030, ve kterém vyhlásilo závazek snížení CO2 o 45 %. Ambiciózní plán je rozdělen na několik dílčích cílů, mezi které patří například 38% zvýšení třídění komunálního odpadu, 150 milionů navíc přepravených cestujících ročně veřejnou dopravou nebo výsadba 1,5 milionu stromů.

Cíle ke splnění Klimatického plánu si vytyčily i Pražské služby. Mimo svou běžnou činnost se druhá největší městská společnost již nyní aktivně podílí na snižování negativních dopadů na životní prostředí. Podařilo se jí významně navýšit kapacitu spalovny ZEVO Malešice, kde se komunální odpad přeměňuje na energetický zdroj pro pražské domácnosti, vybudovala zelenou střechu na administrativní budově v areálu Pod Šancemi, svůj vozový park rozšiřuje o vozidla na CNG a elektrický pohon a sází desítky nových stromů. Spolu s tím nově vznikají na několika místech květnaté louky, ve kterých své útočiště nachází hmyz a další živočichové.

To je ale jen začátek. Na střechách svých budov chce společnost nainstalovat fotovoltaické panely, zachytávat do nádrží dešťovou vodu a podle potřeb ji dále využívat. V plánu je také rozšířit síť re-use pointů a do roku 2030 mít 75 % vozového parku na nízkoemisní pohon. Nad rámec Klimatického plánu hlavního města Prahy se firma zavazuje zvýšit podíl domácností, které jsou zásobovány teplem z odpadu nebo vybudovat městskou kompostárnu. Tyto a další projekty se řadí mezi největší dosavadní výzvy společnosti, které velkou měrou přispějí ke snižování emisí a minimalizují negativní dopady na životní prostředí.

Inspirací pro Prahu nejsou pouze světové metropole, ale také samotní obyvatelé, kteří mohou aktivně přispět k tvorbě zeleně ve svých čtvrtích. Společně můžeme pomoci k tomu, aby byla Praha nejen krásná, ale také šetrná k životnímu prostředí a poskytovala skvělé zázemí pro všechny své obyvatele i návštěvníky.

Zdroje:

https://www.psas.cz/udrzba-komunikaci-letni-udrzba-udrzba-zelene

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8920-vliv-zelene-na-zivot-ve-mestech

https://praha.camp/magazin/detail/zelena-praha-jak-se-v-hlavnim-meste-dari-prirode

https://forbes.cz/singapur-ma-svuj-zeleny-plan-vysadi-milion-stromu-a-omezi-skladky/

https://www.greenplan.gov.sg/

https://www.comparethemarket.com/energy/news/europes-greenest-capital-cities/

https://forbes.cz/metropole-stavi-zelene-koridory-a-chladici-parky-chystaji-se-na-boj-se-suchem/

https://tomorrow.city/a/what-has-made-copenhagen-the-green-capital-of-the-world

https://klima.praha.eu/cs/klimaplan-v-kostce.html

https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-klimaticky-plan-prahy-do-roku-2030-a-pilotni-projekty-v-oblasti-energetiky-a-budov.html 

 

+ There are no comments

Add yours