Kontejnery pod dohledem lidských senzorů


Vybrané kontejnery na tříděný odpad v pražských Dejvicích se po dobu čtyř týdnů dostaly pod drobnohled brigádníků, kterým se u nás začalo přezdívat lidské senzory. Jejich úkolem bylo každé dvě hodiny monitorovat vybraná stanoviště a pořizovat fotodokumentaci.

Lidské senzory byly klíčovým prvkem v analýze využívání vybraných kontejnerů na tříděný odpad. Naším cílem bylo zjistit, zda dochází k nárazovému zaplňování nádob odpadem od živnostníků. Jedním ze sledovaných kritérií indikujícím možné zneužívání kontejnerů bylo skokové zaplnění nádoby o více než 25 procent kapacity mezi jednotlivými kontrolami. Dále jsme prostřednictvím pořízených fotografií analyzovali druh vyhozeného odpadu.

Několik černých pasažérů

Na všech sledovaných místech k takovému skokovému zaplnění došlo. Nejčastěji se tak dělo v pracovní době mezi 10. a 16. hodinou. Legislativa přitom živnostníkům, podnikatelům i majitelům provozoven ukládá povinnost řádně nakládat s odpady a mít vlastní nádoby na všechny druhy produkovaného odpadu. Pro účely podnikání nelze využívat obecní kontejnery ani popelnice na separovaný ani směsný odpad. Většina pražských živnostníků tak skutečně činí, ale stejně jako v městské hromadné dopravě i v nakládání s odpady existuje skupina černých pasažérů zneužívajících systém.

Kapacita nádob a posílení svozů

Analýza rovněž ukázala na potřebu navýšit kapacitu stanovišť na separovaný odpad, která jsou intenzivně využívána občany. V praxi půjde výměnu nádob za objemnější, nebo se v konkrétních lokalitách posílí svozy. Třídění plastů, papíru a skla dnes vnímáme jako samozřejmost, nad kterou se nikdo z nás nepozastaví. V hlavním městě se jen za loňský rok vytřídilo bezmála 57 tisíc tun odpadu. Na druhou stranu vzrostl celkový objem vyprodukovaného odpadu. Právě na předcházení vzniku odpadů a dokonalejší třídění směsného odpadu se nyní musíme zaměřit. Prvním krokem je nedávno představená separace rostlinného bioodpadu, který tvoří okolo 30 až 40 procent směsného odpadu.

+ There are no comments

Add yours