Kuba Štáfek navštívil ZEVO v Malešicích. Co ta zkratka vlastně znamená?


ZEVO je zkratka názvu pražské spalovny odpadu a její význam je Zařízení pro energetické využití odpadu. Právě zde energeticky využíváme odpady vznikající na území hlavního města Prahy a v přilehlých aglomeracích. Kuba se do spalovny podíval v rámci jeho hostování u Pražských služeb, kdy si postupně na vlastní kůži zkouší veškeré naše činnosti. Na jeho působení se ale podíváme příště, teď se pojďme věnovat ZEVU.

V ZEVU končí zhruba 95 % všech směsných komunálních odpadů, které se v Praze za rok vyprodukují, přičemž ročně jich je zhruba 300 tisíc tun. Nedochází zde již k žádnému přetřiďování – odpady jsou po promíchání v bunkru rovnou přikládány do kotle. Jedinou úpravou je to, že objemné odpady jsou stříhány na nůžkách, popřípadě drceny na drtiči odpadů.

TŘÍDĚNÉ ODPADY V ZEVO NEKONČÍ

Občas je nám vytýkáno, že u nás končí i odpady tříděné, což samozřejmě není pravda. Tříděné odpady jsou pro nás významnou surovinou, ale ne z hlediska paliva, nýbrž jako druhotná surovina sloužící k recyklaci. 

Navíc pálení vysoce výhřevných plastů by nám způsobovalo problémy s výrazně vyšším opotřebením termických částí zařízení. Z tříděných odpadů tak u nás končí pouze ta část, kterou méně pozorní či nezodpovědní občané špatně vhodí do kontejnerů tříděného sběru (hlavně směsný komunální odpad). Tato složka tvoří celkem 10 % z celkového množství tříděného odpadu v Praze za rok.

PRODUKCE ŠKVÁRY PRO STAVBU SILNIC

Energetickým využitím se samozřejmě odpad nevypaří. Podstatně se však redukuje jeho objem, zhygienizuje se a za kotlem vychází jako pevný podíl po spálení odpadů – škvára. 

Škvára tvoří zhruba čtvrtinový váhový poměr přijatého odpadu a co do objemu je zredukována na 1/10 původního množství. Škváru každý měsíc hodnotíme, zda neuvolňuje nebezpečné látky do životního prostředí a dvakrát ročně na potenciální ekotoxicitu. Testy provádí nezávislá laboratoř, a my se můžeme chlubit, že po celou dobu existence máme výsledky na úrovních typických pro ne nebezpečné odpady. Škvára se tedy může dále využívat jako druhotná surovina třeba ve stavebnictví. 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Část spalovaného odpadu je odnášena spolu se vznosem horkých spalin. Jedná se hlavně o tuhé nečistoty a v plynných spalinách obsažené emise toxických látek. Abychom neměli negativní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel, zachytáváme téměř celou sumu těchto látek v několika stupních čištění spalin jako popílek. Jelikož jsou v této směsi obsaženy veškeré toxické látky původně obsažené v odpadu i vzniklé při spalování, jedná se o nebezpečný odpad. Ten je u nás předáván odborné firmě, která jej dále upravuje a snižuje jeho nebezpečnost solidifikací. 

Jelikož máme zájem dělat pro životní prostředí pokud možno co nejvíce, testujeme v současné době náš popílek v několika projektech za účelem jeho možného dalšího využití.

 ODPADOVÉ A ENERGETICKÉ BILANCE

 • Příjem odpadů celkem: 310 000 t/rok
 • Příjem směsného komunálního odpadu: 300 000 t/rok
 • Průměrná výhřevnost: 9,5 MJ.kg-1
 • Produkce škváry 75 000 t/rok
 • Produkce popílku: 6000 t/rok
 • Produkce železného šrotu: 3200 t/rok
 • Výroba elektřiny: 60 000 MWh/rok
 • Výroba tepla: 850 TJ/rok
 • Médium pro zatápění: zemní plyn
 • Spotřeba tepla: 60 TJ/rok
 • Elektrická spotřeba: 25 GWh/rok
 • Faktor energetické účinnosti: 68

+ There are no comments

Add yours