Z vidličky na vidle? Kuchyňské odpady jen málokdy končí tam, kde mají.


I přesto, že jsme od roku 2015 povinni třídit bioodpady, tak odpady kuchyňské, které vznikají při přípravě pokrmů v domácnostech a gastroprovozovnách, stále unikají naší pozornosti a končí tam, kde nemají. Přitom se jedná o hodnotný zdroj živin a v ideálním případě mohou být zdrojem jak pro výrobu kvalitních hnojiv, tak i například pro produkci energie z obnovitelných zdrojů.

V praxi to funguje tak, že restaurace mají potvrzení od svozové firmy, že odpady třídí a jejich povinnosti tím tak často, nutno však podotknout, že pouze z jejich úhlu pohledu, končí. Co se však s tisíci tunami bioodpadů děje po jejich svozu od původců? Jen málokdy končí skutečně tam, odkud pocházejí, tedy v půdě. V České republice je totiž paradoxně zcela dostačující počet koncových zařízení, mezi které patří zejména bioplynové stanice, ale cesta k nim je mnohdy kostrbatá. Zemědělské bioplynové stanice totiž kvůli pravidlům udržitelnosti souvisejícím s udělením dotace, nemohou vždy bioodpady přijímat.

Přibyšice: jedná z mála funkčních odpadových bioplynových stanic

Mezi asi desítku bioplynových stanic, které fungují a mohou zpracovávat kuchyňské odpady, se řadí i bioplynová stanice v Přibyšicích u Benešova. Ačkoliv se jedná o stanici vzdálenou od Prahy asi 50 kilometrů, tak je to jedno z mála zařízení, které likviduje bioodpady správným způsobem. Jedná se o koncové zařízení s kapacitou až 28 tisíc tun organických odpadů ročně, které funguje od roku 2008.

V Přibyšicích končí i gastroodpady z Prahy, které sváží společnost Pražské služby. Ta jako jedna z mála svozových a odpadových společností skutečně zajišťuje správnou likvidaci kuchyňských odpadů. Běžnou, avšak nesprávnou praxí, je totiž jejich hygienizace a následné uložení na skládky. Cenné materiály se tak vůbec nevrací tam, kam patří – tedy do půdy.

Víme, že svoz na delší vzdálenosti je často nákladnější, ale ukládat tyto druhy odpadů na skládky není řešením. Odpadová společnost musí zajistit nejen svoz, ale také naplňovat cíle recyklace, které jsou čím dál tím přísnější a s odpadem je třeba nakládat jako se zdrojem

Provozovatele mohou od roku 2018 překvapit pokuty

A kam vede nedodržování stávající legislativy? Provozovatelé mohou počítat až s likvidačními pokutami ze strany strany Krajské hygienické stanice, Státní veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo České inspekce životního prostřední. Doposud tyto statní sektory pouze upozorňovaly producenty odpadů o neplnění závazných podmínek, avšak začátkem roku 2018 bude neplnění podmínek trestáno peněžitou pokutou.

Třecí plochy aneb proč systém nefunguje tak, jak by měl.

Když se na celý systém podíváme z výšky, tak je možné identifikovat hned několik konkrétních problémů, jejichž základním pojítkem je narušení celého cyklu, ve kterém by měly organické látky a následně bioodpady končit zpět v půdě. V prvé řadě mnoho provozovatelů restauračních zařízení a producentů kuchyňských odpadů není dostatečně obeznámeno se svými povinnostmi. Často tak odpady končí mezi směsnými komunálními odpady a producenti se tak vystavují riziku kontroly. Následně jsou odpady sváženy firmami, které nevlastní vhodná koncová zařízení a tak dochází k jejich ukládání na skládky. Tímto způsobem ale dochází k narušování biologických cyklů, kdy přímým následkem je například erozní stav velké části českých zemědělských půd, kterým chybí organická hmota.

I přes všechny překážky však stávající systém nabízí obchodní a environmentálně přijatelné příležitosti pro ty, kteří v uzavření celého cyklu vidí správnou cestu. Připravovaná legislativa, jejímž pilířem bude i nový Zákon o odpadech, myslí i na oblast bioodpadů a tak by se již brzy mohly nastavit funkční a správné podmínky pro systém, ve kterém bude docházet k pravidelným kontrolám a podporována bude správná praxe. Na příkladu spolupráce mezi společností Pražské služby a Přibyšickou bioplynovou stanicí jsme si ukázali, že v případě stejných zájmů může vzniknout dobrý obchodní model, který současně přispívá ke správnému nakládání s tak cenným materiálem, jakým bioodpady a gastroodpady bezesporu jsou.

+ There are no comments

Add yours