Obnova ZEVO Malešice vstoupila do závěrečné fáze


Ačkoliv byl poslední rok poznamenán celosvětovou pandemií, podařilo se v Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) Malešice dodržet harmonogram projektu a úspěšně dokončit opravu třetí spalovací linky. Jelikož je projekt silně závislý na odborné i manuální práci techniků z šesti evropských států, bylo částečné i celkové uzavření hranic a jiná omezení kritickými momenty, kdy prakticky hrozilo zastavení prací.

„Aktuálně jsou v provozu již tři nové spalovací linky, ta třetí prochází ještě garančními testy. Poslední linka se právě opravuje. Lze tak částečně zhodnotit, jak projekt GOLEM naplňuje naše očekávání. Kromě generální obnovy a zvýšení spolehlivosti totiž bylo dosaženo i značné ekologizace. Ta je mimo jiné prokazatelná snížením emisní zátěže,“ říká ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha.

ZEVO plní nejlepší světové emisní standardy

V dnešní době již máme k dispozici opakovaná garanční a zákonná měření emisí. Ta potvrdila úspěch záměru na zlepšení ekologických parametrů zařízení. Například emise oxidu uhelnatého, které byly na starých kotlích nejproblematičtější, dosahují u nových linek průměrné koncentrace do 5 mg/Nm3. Do kontrastu dejme denní zákonný limit, který činí 50 mg/Nm3. Zjednodušeně řečeno: ZEVO plní emisní požadavek s 90% rezervou.

„Obdobně je to s emisemi prachu. Jeho koncentrace vypouštěná do ovzduší díky instalaci tkaninových filtrů klesla dokonce na nulové hodnoty. Stejně tak se potvrdily excelentní výsledky v případě emisí polychlorovaných dioxinů a furanů, které jsou zařízením typu ZEVO často vytýkány,“ sdělil ekolog ZEVO Malešice Tomáš Baloch.

Aktuální hodnota se drží pod setinou nanogramu toxického ekvivalentu emisního limitu, tzn. taktéž pod 10 % povoleného limitu. Obdobné emisní výsledky platí pro naprostou většinu sledovaných emisí. Jedinou výjimku představují emise oxidů dusíku. Ty dosahují hodnot kolem 70 mg/Nm3, tedy asi 35 % emisního limitu. Přesto se roční produkovaná zátěž oxidů dusíků sníží o více než 100 tun. ZEVO tak plní nejlepší světové standardy.

Nižší spotřeba plynu

Nicméně ekologizace není jen o emisích. Je také o optimalizaci provozu a snížení spotřeb provozních médií ZEVO. Projekt GOLEM má tak mimo jiné přímý vliv na snížení spotřeby zemního plynu pro technologii SCR DeNOx. Ta měla před projektem roční náročnost spotřeby v řádech stovek tisíců kubických metrů zemního plynu. Dle režimu DeNOx se tak roční spotřeba blížila 1 mil. m3 spotřebovaného zemního plynu. Na nově opravených linkách byly plynové hořáky nahrazeny spalinovými výměníky, což ve výsledku způsobilo, že je spotřeba zemního plynu na technologii DeNOx nulová. 

„Projekt ekologizace ZEVO spočívající ve výměně spalovacích linek, revitalizaci stávajících technologií a zavádění nových se blíží do finále. Celý projekt je technologicky, koordinačně i pracovně poměrně náročný. Jsem rád, že management to zvládá i v tak komplikované době, v jaké se teď nacházíme. ZEVO je klíčové zařízení pro Prahu. Nesmí však být ekologickou přítěží. Výsledkem projektu GOLEM bude i lepší vzduch v metropoli,“ dodává závěrem náměstek primátora Petr Hlubuček. 

Aktuálně se projekt GOLEM nachází ve fázi ladění nové technologie a optimalizace provozu. Do toho všeho přichází nové výzvy v podobě systémových změn odpadového hospodářství ČR. ZEVO Malešice z pražského odpadu stále vyrábí světlo a teplo pro zhruba 20 tisíc domácností.

Informace ke grafu:

Ekologické dopady GOLEM/Porovnání emisí ZEVO: před GOLEM (červená), predikce po GOLEM (modrá), skutečnost zákonné měření koncem roku 2020 (zelená) = lepší, než jsme čekali. Měření 2020 bylo provedeno na obnovených linkách 1 a 4. Kvůli identitě všech čtyřech linek lze tudíž „zelené“ hodnoty očekávat i po dokončení zbývajících linek 2 a 3. 

Stav ke dni 17. 3. 2021: Linka 2 je po rekonstrukci a již v provozu, zbývající linka 3 byla začátkem března předána do rekonstrukce, dokončení se očekává na přelomu roku 2021/2022.

Díky technologickým úpravám ZEVO v souvislosti s GOLEM se snížila roční technologická spotřeba zemního plynu z 1,55 milionu m3 v roce 2016 na 0,66 milionu m3 v roce 2020 = ekologický a ekonomický přínos.

+ There are no comments

Add yours